Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Sprawy karne i karno skarbowe

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

SPRAWY KARNE - OBRONA W SPRAWACH KARNYCH

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka posiada bogate doświadczenie w reprezentacji Klientów w sprawach karnych, karno-skarbowych, wykroczeniowych, a także w sprawach dotyczących czynów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, czy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, które należą do właściwości wydziałów rodzinnych.sprawy karne adwokat Łódź

Prowadzimy sprawy karne obejmujące m.in.: przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwa przeciwko wolności, przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania, przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece, przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej, przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, przestępstwa przeciwko ochronie informacji, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwa przeciwko mieniu, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.

Zapewniamy reprezentację Klientów w toku całego postępowania karnego, począwszy od etapu postępowania przygotowawczego, poprzez etap sądowy przed sądami I jak i II instancji jak i reprezentację na etapie postępowania kasacyjnego. Zapewniamy również wsparcie na etapie postępowania wykonawczego w zakresie m.in. spraw dot.: dozór elektroniczny, odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie, warunkowe zawieszenie wykonania kary, ułaskawienie, przerwa w odbywaniu kary, rozłożenie grzywny na raty,  zatarcie skazania, wydanie wyroku łącznego, odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie.

POMOC ADWOKATA NA ETAPIE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO


Bronimy oskarżonych jak i reprezentujemy interesy pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, czy oskarżycieli prywatnych. Bardzo często zdarza się, że Klienci szukają pomocy u adwokatów dopiero w momencie, kiedy zostanie im dostarczony akt oskarżenia, czyli najprościej rzecz ujmując, kiedy etap postępowania przygotowawczego został już zakończony i sprawa trafia do sądu. Uważamy, że jest to poważny błąd. Tak naprawdę, to właśnie etap postępowania przygotowawczego jest właściwym momentem, aby podejrzany poprosił adwokata o pomoc. Zresztą podobnie sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o stronę pokrzywdzoną. To właśnie na tym etapie podejrzany składa swoje pierwsze wyjaśnienia, od których bardzo wiele zależy. To właśnie na tym etapie postępowania są bardzo często stosowane dotkliwe środki zapobiegawcze np. w postaci tymczasowego aresztowania, dozoru policji, czy poręczeń majątkowych, z którymi samemu trudno walczyć.

CO MI GROZI


Niejednokrotnie Klienci bagatelizują sytuację. Nie zdają sobie sprawy z konsekwencji prawnych, jakie mogą ich spotkać w sytuacji uznania ich winnym zarzuconego im w akcie oskarżenia czynu. Bardzo często spotykamy się ze stwierdzeniem, że jak zostanie orzeczona kara pozbawienia wolności w tzw. „zawieszeniu” albo zostanie orzeczona kara grzywny to nic wielkiego się przecież niestanie. Nie bierze się jednak pod uwagę na przykład tego, że skazanie bez względu na rodzaj orzeczonej kary będzie odnotowane w Krajowym Rejestrze Karnym. Mogą w związku z tym pojawić się chociażby problemy z zatrudnieniem. W dzisiejszych czasach coraz częściej spotykamy się z wymogiem uprzedniej niekaralności, by móc kandydować na dane stanowisko. Niekiedy sama ustawa wprost mówi, że określonych funkcji, czy stanowisk nie mogą zajmować osoby skazane prawomocnym wyrokiem np.: regulacje Kodeksu spółek handlowych dot. wymogów dla członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorów. Dodatkowo poza podstawowymi karami występującymi powszechnie w świadomości społeczeństwa tj. kara grzywny, ograniczenia wolności czy pozbawienia wolności mogą nas dotknąć dodatkowe konsekwencje prawne np. w postaci orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, zakazu zajmowania określonych stanowisk, zakazu wstępu na imprezy masowe, konfiskaty majątku, podania wyroku do publicznej wiadomości, czy obciążenia nas kosztami całego postępowania. Niekiedy przesądzenie sprawstwa w wyroku karnym może mieć dla nas poważne konsekwencje prawne w ewentualnej sprawie cywilnej wytoczonej przeciwko nam. Należy pamiętać, że sąd cywilny jest związany wyrokiem karnym skazującym, co do popełnienia przestępstwa. A zatem, sąd cywilny nie będzie drugi raz zastanawiał się nad naszym sprawstwem. Ma to o tyle znaczenie, że np. zasądzone w postępowaniu karnym zadośćuczynienie czy obowiązek naprawienia szkody nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń uzupełniających w toku postępowania cywilnego. Jak widać konsekwencje prawne mogą być bardzo szerokie i trudno je czasami przewidzieć na pierwszy rzut oka, dlatego też rola adwokata jest w takich sytuacjach nieoceniona.

ZADOŚĆUCZYNIENIE, OBOWIĄZEK NAPRAWIENIA SZKODY, NAWIĄZKA


Coraz częściej w postępowaniach karnych spotykane jest wysuwanie przeciwko oskarżonym roszczeń o charakterze cywilnym w postaci żądania naprawienia powstałej szkody, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, czy nawiązki. Wysuwanie tego typu roszczeń już w postępowaniu karnym jest o tyle dogodnym rozwiązaniem, że w przeciwieństwie do spraw cywilnych nie musimy dokonywać żadnych opłat sądowych w związku z wysuwanymi roszczeniami. Dodatkowo należy pamiętać, o czym była już mowa powyżej, zasądzone w postępowaniu karnym zadośćuczynienie czy obowiązek naprawienia szkody nie wyklucza dochodzenia roszczeń uzupełniających na drodze postępowania cywilnego. Dodatkowym atutem dochodzenia roszczeń cywilnych w toku postępowań karnych jest mniejszy formalizm jeżeli chodzi o postępowanie dowodowe i wynikający z niego tzw. ciężar dowodzenia.

OŚWIADCZENIE O DZIAŁANIU W CHARAKTERZE OSKARŻYCIELA POSIŁKOWEGO


Bardzo częstym błędem osób pokrzywdzonych przestępstwami jest brak ich jakiejkolwiek inicjatywy bezpośrednio po złożeniu przez nich zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Przepisy procedury karnej dają takim osobom możliwość np. wstąpienia do sprawy w charakterze oskarżycieli posiłkowych. Oczywiście nie chodzi o to, żeby pokrzywdzony musiał stawiać się na każdy termin rozprawy i spotykać się z oskarżonym, bo takiego obowiązku nie ma. Należy jednak pamiętać, że w momencie przystąpienia do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego stajemy się pełnoprawną stroną postępowania. Bez takiego oświadczenia jesteśmy traktowani w zasadzie jak świadek postępowania. Bez takiego oświadczenia nie mamy nawet możliwości odwołania się od wyroku I instancji.

DOBROWOLNE PODDANIE SIĘ KARZE


Przepisy Kodeksu postępowania karnego dają możliwość oskarżonym dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karnej. Uważamy, że takie rozwiązanie jest niejednokrotnie korzystniejsze dla oskarżonych niż iść w zaparte i kwestionować swoje sprawstwo. Niekiedy materiał dowodowy zgromadzany na etapie postępowania przygotowawczego jest na tyle mocny, że trudno z nim polemizować. Pójście w kierunku dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karnej nie tylko przyśpiesza cały tok postępowania w zasadzie do jednej rozprawy, ale daje też możliwość wynegocjowania korzystniejszych środków reakcji karnej. Rolą adwokata jest właśnie ustalenie jak najkorzystniejszych dla oskarżonego konsekwencji prawnych.

APELACJA KARNA


Podejmowanie się napisania środka odwoławczego od wyroku sądu pierwszej instancji w sprawie karnej bez pomocy adwokata jest naszym zdaniem nie najlepszym pomysłem. Nie ma co ukrywać, że niezbyt często wyroki sądów pierwszych instancji są zmieniane przez sądy odwoławcze. Pisanie apelacji na zasadzie, że „spotkała mnie wysoki sądzie wielka niesprawiedliwość” raczej nie przyniesie zamierzanego rezultatu. Tak jak nikt samodzielnie nie leczy sobie zębów, tak lepiej zlecić napisanie apelacji adwokatowi.

POMOC ADWOKATA NA ETAPIE POSTĘPOWANIA WYKONAWCZEGO

 

Należy pamiętać, że prawomocny wyrok czy to sądu pierwszej, czy drugiej instancji nie kończy działań, jakie może podejmować adwokat z korzyścią dla swojego klienta. Istnieje szereg rozwiązań prawnych, które można wdrożyć z korzyścią dla skazanych. Dla przykładu można wnioskować o: zatarcie skazania, o zgodę na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego, o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, o zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności, o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary, o rozłożenie grzywny na raty, o umorzenie grzywny,  o modyfikację orzeczenia do co kary ograniczenia wolności, o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie czy zatrzymanie, o wydanie wyroku łącznego i o wiele innych instytucji, które mogą być wykorzystane z korzyścią dla skazanego. Nasza Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną w sprawach karnych, począwszy od wstępnego etapu postępowania przygotowawczego, na etapie postępowania wykonawczego kończąc.

Przedawnienie karalności czynów nieletnich

Zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich, a dokładniej rzecz ujmując wg. jej art. 14 w sprawach nieletnich, którzy dopuścili się czynu karalnego, sąd rodzinny stosuje odpowiednio przepisy części ogólnej Kodeksu karnego, Kodeksu karnego skarbowego lub Kodeksu wykroczeń, jeżeli nie są sprzeczne z niniejszą ustawą. W art. 14 wymienia się przepisy kodeksu karnego, kodeksu karnego skarbowego i kodeksu wykroczeń, ponieważ czyny karalne nieletnich mogą występować w postaci przestępstwa powszechnego, przestępstwa skarbowego albo też wykroczenia powszechnego lub skarbowego.

Przestępstwo niealimentacji po zmianach

Według nowego brzmienia art. 209 Kodeksu karnego, kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Możliwość wykorzystania zeznań złożonych w charakterze świadka

Zmiany ról proceswoych mogą powodować uzasadnione wątpliwości czy np. wcześniej złożone zeznania bądź wyjaśnienia mogą zostać wykorzystane na późniejszym etapie postępowania. Ma to o tyle istotne znaczenie, że pierwsze zeznania, czy wyjaśnienia są bardzo często sporządzane bez udziału adwokata, a co za tym idzie nie zawsze są przemyślane i korzystne dla osoby, która je złożyła.

Odpowiedzialność karna za handel podrobionymi ubraniami i perfumami

Już od dość długiego czasu można było zaobserwować w Polsce duże przyzwolenie na handel podrobionymi ubraniami, zegarkami, czy perfumami. Niemalże na każdym bazarze można było dostać od ręki przykładowo sportowe buty znanych marek o połowę taniej niż w markowych sklepach. Nie wspomnę już o znanych serwisach aukcyjnych czy forach społecznościowych.

Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy

W zależności od przyczyny zatrzymania prawa jazdy wydane pokwitowanie uprawnia kierowcę do dalszego poruszania się pojazdem w ciągu kolejnych 7 dni, 72 godzin bądź 24 godziny. Np. pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy z powodu uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu uprawnia do kierowania pojazdem w okresie 24 godzin od chwili zatrzymania.

Jazda pod wpływem środka odurzającego

Jazda pod wpływem środka odurzającego, a jazda po użyciu środka odurzającego. Różnice. Jak zmienić kwalifikację z jazdy pod wpływem na jazdę po użyciu środka odurzającego? Jaka jest granica między jazdą pod wpływem środka odurzającego a jazdą po użyciu środka odurzającego?

Błędy w pomiarach alkomatami

Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Przesłuchanie świadka z udziałem biegłego psychologa

Według art. 192 § 2 Kodeksu postępowania karnego, jeżeli istnieje wątpliwość co do stanu psychicznego świadka, jego stanu rozwoju umysłowego, zdolności postrzegania lub odtwarzania przez niego postrzeżeń, sąd lub prokurator może zarządzić przesłuchanie świadka z udziałem biegłego lekarza lub biegłego psychologa, a świadek nie może się temu sprzeciwić.

Czy tymczasowo aresztowany może korzystać z telefonu?

Według art. 217c Kodeksu karnego wykonawczego, tymczasowo aresztowany może korzystać z aparatu telefonicznego, na zasadach określonych w regulaminie organizacyjno-porządkowym wykonywania tymczasowego aresztowania (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania - § 26–28) za zgodą organu, do którego dyspozycji pozostaje.

Wyrok łączny - przepisy przejściowe

Co w sytuacji, gdy mamy kilka prawomocnych wyroków karnych skazujących, które musimy po kolei odbyć? Czy jest jakiś sposób, aby zmniejszyć łączny wymiar poszczególnych kar? Czy trzeba odbyć wszystkie kary osobno? Co to jest wyrok łączny? Czy można ponownie wnioskować o wydanie wyroku łącznego? Zmiana przepisów o karze łącznej, a ponowny wniosek o wydanie wyroku łącznego. Czy można stosować nowe przepisy o karze łącznej do skazań zapadłych przed dniem nowelizacji?

Słowa kluczowe: adwokat łódż sprawy karne, prawo karne adwokat zgierz, adwokat od spraw karnych, dobry karnista łódź, adwokat zgierz