Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Nowe terminy przedawnienia roszczeń

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Krótsze terminy przedawnienia

Od dnia 09 lipca 2018 r. skróceniu ulega podstawowy termin przedawnienia roszczeń, o którym mowa jest w art. 118 Kodeksu cywilnego. Dotychczas termin ten wynosił 10 lat, zaś od w/w daty 6 lat. W zakresie roszczeń związanych zadwokat Łódź sprawy o zapłatę prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dotyczących świadczeń okresowych, np. czynszu najmu i dzierżawy, termin przedawnienia pozostaje bez zmian i wynosi, tak jak dotychczas, 3 lata.


Zgodnie z założeniami Ministerstwa Sprawiedliwości wprowadzone zmiany mają ukrócić proces handlowania długami, zwłaszcza tymi przedawnionymi. Ma to również ułatwić życie zdezorientowanym konsumentom, którzy nie zawsze są świadomi swych praw.  


Z w/w datą zmieniają się również zasady liczenia terminów przedawnienia. Za koniec biegu terminu przedawnienia będzie przyjmować się ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym upływa dany termin. Nowa regulacja w tym zakresie nie będzie jednak dotyczyć terminów krótszych niż 2 lata.


Dodatkową zmianą, jest pojawienie się kolejnego wymogu formalnego w pozwie, tj. w piśmie inicjującym postępowanie sądowe. Zmiana polega na tym, że już w pozwie trzeba będzie wskazać datę wymagalności dochodzonego roszczenia.

Kolejną nowością w Kodeksie cywilnym jest dodanie przepisu, zgodnie z którym po upływie terminu przedawnienia nie można będzie się domagać zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi. Oznacza to tyle, że sąd w sprawach konsumentów z własnej inicjatywy – z urzędu – zbada, czy dochodzone roszczenie nie uległo już przedawnieniu.

Uwaga! Według przepisów przejściowych, do roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej terminy przedawnienia tj. powstałych do dnia 8 lipca 2018 r. i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych stosuje się od dnia wejścia w życie nowej ustawy przepisy ustawy w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą. Jeżeli zgodnie z nową ustawą termin przedawnienia jest krótszy niż według przepisów dotychczasowych, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Jeżeli jednak przedawnienie, którego bieg terminu rozpoczął się przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej, nastąpiłoby przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu przedawnienia wcześniej, to przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu.

Jeżeli poszukujecie Państwo pomocy prawnej w walce z wierzycielami, którzy dochodzą od Państwa długów sprzed lat zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Służymy pomocą i wsparciem merytorycznym.


Słowa kluczowe: nowe terminy przedawnienia 2018, adwokat Łódź, adwokat Zgierz, adwokat Ozorków, porady prawne Zgierz, adwokat w Łodzi, adwokat Zgierz spadki, adwokat Łódź sprawy karne, adwokat Łódź rozwody