Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Dowód z nagrania

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Dowód z nagrania uzyskanego podstępem

Czy nagranie uzyskane podstępem, bez wiedzy i zgody osoby nagrywanej może zostać wykorzystane przed sądem, jako dowód w sprawie?

Z naszego doświadczenia wynika, że takie dowody są coraz częściej i coraz chętniej wykorzystywane w procesach. Dla przykładu w zasadzie w każdej sprawie rozwodowej, gdzie jest rozstrzygana kwestia winy rozkładu pożycia bądź w sprawach dotyczących kontaktów z dziećmi takie nagrania są składane do akt sprawy, a następnie wykorzystywane Dowody z nagrańprzez sądy.

Co prawda można mówić tutaj o tym, że naruszone zostaje prawo do prywatności osoby, która została nagrana bez jej wiedzy i zgody. Niemniej z drugiej strony sądy mają za zadanie wydawanie sprawiedliwych rozstrzygnięć. Może to brzmieć górnolotnie, niemniej w sytuacji, gdy strona nie ma innego dowodu, tylko nagranie, a sąd oddali taki wniosek dowody oddalając przy tym jednocześnie powództwo, Sąd II instancji może uchylić zaskarżony wyrok, chociażby z uwagi na nie rozpoznanie istoty sprawy.

Dla przykładu Sąd Najwyższy w swoim orzeczeniu wydanym w sprawie II CSK 478/15 analizował możliwość dopuszczenia dowodu z nagrania przez pryzmat dwóch zasad zagwarantowanych obywatelowi przez Konstytucję – prawa do prywatności osoby nagranej bez jej zgody oraz prawa do sprawiedliwego procesu. Skład orzekający stanął na stanowisku, że pierwszeństwo należy przyznać prawu do sprawiedliwego procesu nad zasadą ochrony prywatności.

Dodatkowo należy zauważyć, że w 2016 r. wprowadzono nowelizację do Kodeksu postępowania cywilnego, gdzie zdefiniowano pojęcie dokumentu, jako każdy nośnik informacji, a więc co za tym idzie, nagranie należy obecnie rozumieć jako dokument w szerokim tego słowa znaczeniu.

Ocena sędziowska dowodów uzyskanych podstępem

Należy zauważyć, że Kodeks postępowania cywilnego nie zakazuje wykorzystywania tego typu dowodów uzyskanych podstępem. Oczywiście nie należy tracić z pola widzenia faktu, że taki dowód jak każdy inny podlega ocenie sędziowskiej. Na przykład sąd orzekający w sprawie może dojść do wniosku, że rozmówca został zmanipulowany specjalnie na potrzeby nagrania czy, że jest to urywek wypowiedzi wyrwany z szerszego kontekstu. Nie ulega wątpliwości, że adwokat może pomóc w takiej sytuacji w przygotowaniu stosownej argumentacji zarówno za, jak i przeciw wykorzystaniu nagrania, w zależności od potrzeb Klienta. Adwokat powinien wskazać w takiej sytuacji stosowne orzeczenia najlepiej ze swojej praktyki, tak aby argumentacja adwokata trafiła do sądu orzekającego w sprawie i go przekonała.

Oczywiście zdarzają się sprawy cywilne, w których sądy oddalają takie wnioski, niemniej z naszego doświadczenia wynika, że jest to coraz rzadziej spotykane zjawisko.

 

Słowa kluczowe: dowód z nagrania, sprawy cywilne, dowody, adwokat Łódź, porady prawne Łódź, prawnik Łódź, adwokat Zgierz, adwokat Ozorków, kancelaria adwokacka Łódź