Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Przerwanie biegu terminu zasiedzenia nieruchomości

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Jak przerwać bieg terminu zasiedzenia nieruchomości?

Czy można przerwać bieg terminu zasiedzenia? Jeżeli tak, to jak to zrobić w sposób skuteczny? Jakie są terminy zasiedzenia? Co to jest zasiedzenie? Jakie czynności przed sądem bądź innym organem przerywają bieg terminu zasiedzenia? Jak bronić się przed złożonym do sądu wnioskiem o stwierdzenie nabycia prawa własności naszej nieruchomości przez zasiedzenie? Jak bronić się przeciwko zasiedzeniu?zasiedzenie adwokat Łódź, Zgierz adwokat

Według art. 175 Kodeksu cywilnego, do biegu zasiedzenia stosuje się odpowiednio przepisy o biegu przedawnienia roszczeń. Chodzi w tym miejscu o odesłanie do 123 Kodeksu cywilnego, który z kolei stanowi, że bieg przedawnienia przerywa się: przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia; przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje; przez wszczęcie mediacji. Po każdym przerwaniu biegu terminu zasiedzenia termin ten będzie biegł na nowo.

Jakie czynności przerywają bieg zasiedzenia?

W jednym ze swoich orzeczeń Sąd Najwyższy stwierdził, że bieg zasiedzenia przerywa tylko taka czynność przed sądami czy właściwymi organami, która została przedsięwzięta przez właściciela przeciwko samoistnemu posiadaczowi i zmierza do pozbawienia go tego posiadania i jest zdolna ten cel osiągnąć.
Nie budzi żadnych wątpliwości w doktrynie i orzecznictwie, że czynnością, która może przerwać bieg zasiedzenia może być zarówno wniesienie pozwu jak i złożenie wniosku w postępowaniu nieprocesowym.

W orzecznictwie wskazuje się, że skuteczną ochronę przed zasiedzeniem stanowią w szczególności: powództwo petytoryjne, windykacyjne lub negatoryjne przeciwko samoistnemu posiadaczowi nieruchomości; wniosek egzekucyjny zmierzający do odzyskania władztwa nad rzeczą; wniosek o zniesienie współwłasności; wniosek o dział spadku; powództwo przeciwko posiadaczowi samoistnemu o ustalenie prawa własności; powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym; wniosek właściciela zasiadywanej nieruchomości o rozgraniczenie i wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego, którego celem jest ustalenie przebiegu granicy i wyjaśnienie zasięgu prawa własności przygranicznego pasa gruntu;  zawezwanie posiadacza nieruchomości do próby ugodowej; wniosek o wszczęcie mediacji.

Adwokat powinien zwrócić również uwagę, że przerwanie biegu terminu zasiedzenia następuje tylko i wyłącznie wobec tej osoby, wobec której dokonano czynności, o której mówi art. 123 Kodeksu cywilnego. Dlatego też jeżeli współposiadaczami rzeczy byli małżonkowie objęci majątkową wspólnością, ale czynność była skierowana jedynie wobec jednego z małżonków, to wobec drugiego małżonka nie nastąpi przerwanie terminu zasiedzenia.

Wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości przed jej zasiedzeniem.  

Czy osobie, która utraciła własność w wyniku zasiedzenia, przysługuje wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości za czas poprzedzający datę zasiedzenia od podmiotu, na którego rzecz zasiedzenie nastąpiło? Czy za okres poprzedzający stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości można dochodzić roszczeń pieniężnych wobec osoby, która korzystała z naszej nieruchomości? W orzecznictwie spotykany jest pogląd, zgodnie z którym zasiedzenie powoduje wygaśnięcie roszczeń przysługujących właścicielowi wobec posiadacza, który stał się właścicielem, za okres poprzedzający datę zasiedzenia. Dotyczy to w szczególności roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy. Jak stwierdził Sąd Apelacyjny w Łodzi w jednym ze swoich orzeczeń ład, porządek prawny, stabilizacja stosunków w zakresie odnoszącym się do własności rzeczy, czyli wszystko to, do czego zapewnienia zmierza zasiedzenie, ulegałoby ponownie zakłóceniu przez spory dotyczące związanego z roszczeniem windykacyjnym i tym samym uzależnionego przede wszystkim od kwestii własnościowych roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy w okresie poprzedzającym datę zasiedzenia. Przyznanie byłemu właścicielowi takiego roszczenia wobec posiadacza, który stał się właścicielem, byłoby więc nie do pogodzenia z celem zasiedzenia.

Również Sąd Najwyższy w jednej ze swoich uchwał doszedł do wniosku, że właścicielowi nieruchomości obciążonej wskutek zasiedzenia służebnością przesyłu nie przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z tej nieruchomości za okres poprzedzający zasiedzenie. Zainteresował Państwa powyższy tekst? Zapraszamy również do lektury innych naszych artykułów.
 

Słowa kluczowe: zasiedzenie adwokat Łódź, adwokat w Łodzi, adwokat w Zgierzu, sprawy karne adwokat Łódź, prawo karne adwokat Łódź, odszkodowania adwokat Łódź, porady prawne adwokat Łódź, adwokat Zgierz, adwokat Ozorków