Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Prawo pracy

Podkreślenie Adwokata

Zmiana trybu rozwiązania umowy o pracę

Może zdarzyć się sytuacja, że w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik dopuści się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, czego konsekwencją może być zmiana trybu rozwiązania stosunku pracy. Sam fakt, że pracownik jest w okresie wypowiedzenia umowy o pracę nie przesądza o tym, że trybu rozwiązania umowy o pracę nie można już zmienić.

Samowolne udanie się na urlop

Zgodnie z art. 163 Kodeksu pracy, urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikie.

Wypadek przy pracy

Definicja wypadku przy pracy została zawarta w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zgodnie z tą definicją, co do zasady za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Treść wypowiedzenia umowy o pracę

Czy wypowiedzenie umowy o pracę z uwagi na „niespełnianie oczekiwań pracodawcy” bądź „brak zaangażowania przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych” jest wystarczające?

Słowa kluczowe: