Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Sprawy pracownicze i ubezpieczenia społeczne

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

PRAWO PRACY I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - ADWOKAT ŁÓDŹ ZGIERZ

prawo pracy, sprawy pracowniczePrawo pracy jest najprościej, rzecz ujmując zespołem norm prawnych związanych ze stosunkiem pracy, które określają prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców. W zasadzie na co dzień mamy do czynienia z prawem pracy, nie zdając sobie z tego sprawy. W zakresie prawa pracy adwokat może działać zarówno w imieniu pracodawcy, jak i pracownika.

Pomoc adwokata dla pracodawcy może przejawiać się m.in. w sporządzaniu ważnych dokumentów np. regulaminy pracy, regulaminy zakładowych funduszy świadczeń socjalnych, czy też dokumenty związane z nawiązywaniem lub rozwiązywaniem stosunku pracy, czy w reprezentowaniu pracodawcy przed sądami pracy.

Z kolei adwokat będzie pomocny pracownikowi w wyjaśnianiu np. zasad udzielania urlopów macierzyńskich, funkcjonowania przepisów o czasie pracy, w tym zasad wydłużania okresów rozliczeniowych, w dochodzeniu roszczeń od pracodawcy z tytułu np. wynagrodzenia, wypłaty kwot z tytułu nadgodzin, czy też w dochodzeniu roszczeń związanych z bezprawnym rozwiązaniem stosunku pracy. Gdy pracownik ulegnie wypadkowi przy pracy, adwokat może pomóc mu w ustaleniu istnienia stosunku pracy oraz w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu wypadku przy pracy wobec ZUS-u oraz roszczeń uzupełniających wobec pracodawcy.

Należy pamiętać, że problemy związane z pracą zawodową mogą dotknąć każdego z nas, w każdej chwili, dlatego też warto zasięgnąć rady adwokata, którego wskazówki  mogą pomóc w rozwiązaniu nawet najtrudniejszych zagadnień oraz w uzyskaniu dla nas optymalnych rozstrzygnięć czy roszczeń, w tym finansowych.

Kancelaria Adwokacka Łódź Zgierz - prawo pracy

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęk w Łodzi i Zgierzu posiada bogate doświadczenie w szeroko rozumianych sprawach pracowniczych, w tym w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Reprezentujemy Klientów przed sądami pracy jak i na etapie przedsądowym; sporządzamy odwołania do sądów pracy; udzielamy porad prawnych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; pomagamy w rozwiązywaniu i wypowiadaniu umów o pracę; prowadzimy sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o ustalenie wypadku przy pracy; dochodzimy roszczeń z tytułu wypadków przy pracy oraz z tytułu rozwiązania czy wypowiedzenia stosunku pracy z naruszeniem przepisów prawa; prowadzimy sprawy dotyczące zakazu konkurencji; dochodzimy świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wiele innych.

Zmiana trybu rozwiązania umowy o pracę

Może zdarzyć się sytuacja, że w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik dopuści się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, czego konsekwencją może być zmiana trybu rozwiązania stosunku pracy. Sam fakt, że pracownik jest w okresie wypowiedzenia umowy o pracę nie przesądza o tym, że trybu rozwiązania umowy o pracę nie można już zmienić.

Samowolne udanie się na urlop

Zgodnie z art. 163 Kodeksu pracy, urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikie.

Wypadek przy pracy

Definicja wypadku przy pracy została zawarta w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zgodnie z tą definicją, co do zasady za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Treść wypowiedzenia umowy o pracę

Czy wypowiedzenie umowy o pracę z uwagi na „niespełnianie oczekiwań pracodawcy” bądź „brak zaangażowania przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych” jest wystarczające?

Słowa kluczowe: Adwokat Łódź, adwokat Łódź prawo pracy, adwokat Łódź sprawy z zakresu prawa pracy, adwokat Zgierz, porady prawne Zgierz, porady prawne Łódź, prawnik Łódź, sprawy pracownicze adwokat Łódź, Kancelaria adwokacka Łódź, odszkodowania łódź