Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Dobrowolne ubezpieczenie

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

CZY ODSZKODOWANIE Z INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE UWZGLĘDNIA SIĘ PRZY DOCHODZENIU ROSZCZEŃ OD SPRAWCY WYPADKU?

Kwota jaką poszkodowany uzyska z indywidualnej, zawartej na własny koszt umowy ubezpieczenia na poczet należnego zadośćuczynienia, nie może pomniejszać kwoty roszczeń poszkodowanego wobec sprawcy wypadku. Kwota ta nie podlega zaliczeniu na poczet zadośćuczynienia, ponieważ została uzyskana z umowy zawartej przez samego poszkodowanego, na jego własny koszt, przez co nie pozostaje w żadnej łączności z odpowiedzialnością, jaką za zdarzenie ponosi sam sprawca. ubezpieczenia adwokat Łódź

Zgodnie z utrwaloną już linią orzecznictwa przyjmuje się, że na wysokość roszczenia o zadośćuczynienie może wpłynąć tylko fakt uzyskania przez poszkodowanego kwoty pieniężnej z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dokonanego na koszt osoby obowiązanej do odszkodowania – jeżeli poszkodowany otrzymał z tego tytułu bardzo dużą kwotę pieniężną, może to być powodem do oddalenia przez Sąd powództwa o zadośćuczynienie. Patrząc na powyższe należy uznać, że zaliczenie kwoty pozyskanej z indywidualnego ubezpieczenia poszkodowanego na rzecz zadośćuczynienia należnego od sprawcy byłoby sprzeczne z zasadami wyrokowania o tego tupu roszczeniach. To bowiem, co osoba poszkodowana zapewnia sobie z własnych środków oraz własnym staraniem, nie może być przyczyną ograniczania odpowiedzialności osoby, która spowodowała szkodę. Kwoty otrzymanej od innego ubezpieczyciela z ubezpieczenia na życie także nie uwzględnia się ponieważ, ubezpieczenie to nie służy skompensowaniu krzywdy, której wyrównanie obciąża odpowiedzialnego za szkodę.

W sytuacji, gdy pojawią się problemy z likwidacją powstałej szkody po stronie zakładu ubezpieczeń zapraszamy do kontaktu celem nawiązania współpracy z Kancelarią. Adwokat Piotr Sęk posiada bogate doświadczenie w szeroko rozumianych sprawach odszkodowawczych zarówno na etapie likwidacji szkody jak i na etapie postępowania sądowego.

Słowa kluczowe: ubezpieczenie, ubezpieczenia Łódź, porady prawne Łódź, adwokat Zgierz, kancelaria adwokacka Zgierz, porady i pomoc prawna Ozorków