Adwokat Łódź, Zgierz - Piotr Sek

Przesłuchanie oskarżonego w drodze pomocy prawnej

Podkreślenie Adwokata

kom: 723 639 158

Przesłuchanie oskarżonego przez sąd według miejsca zamieszkania

Czy sąd może przesłuchać oskarżonego w drodze pomocy prawnej? Czy można przesłuchać oskarżonego według miejsca zamieszkania? Czy sąd właściwy do rozpoznania sprawy karnej może skorzystać z pomocy prawnej innego sądu w celu przesłuchania oskarżonego?

Zgodnie z art. 377 § 4 Kodeksu postępowania karnego, jeżeli oskarżony nie złożył jeszcze wyjaśnień przed sądem, można zastosować art. 396 § 2 lub uznać za wystarczające odczytanie jego poprzednio złożonych wyjaśnień. Przesłuchania oskarżonego można dokonać z wykorzystaniem środków, o których mowa w art. 177 § 1a.

O czym stanowi art. 396 § 2 Kodeksu postępowania karnego? Sąd może zlecić przesłuchanie świadka sędziemu wyznaczonemu ze swego składu lub sądowi wezwanemu, w którego okręgu świadek przebywa, jeżeli świadek nie stawił się z powodu przeszkód zbyt trudnych do usunięcia. Zgodnie zaś z art. 177 § 1a, przesłuchanie świadka może nastąpić przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

Jak wynika z powyższych przepisów, Kodeks postępowania karnego daje formalnie możliwość przesłuchania oskarżonego przed innym sądem niż sąd rozpoznający sprawę bądź też pod jego nieobecność przy wykorzystaniu środków komunikowania się na odległość. Nie bez kozery użyłem zwrotu, że istnieje formalna możliwość, ponieważ sądy topornie korzystają z tych możliwości. O ile w przypadku świadków przesłuchanie w drodzy pomocy prawnej niestanowi większego problemu, o tyle w przypadku samych oskarżonych to z naszej praktyki wynika, że podchodzi się do tego niechętnie.  

Niekiedy spotykany jest pogląd, że przepis art. 377 § 4 Kodeksu postępowania karnego dotyczy nieobecności oskarżonego, którego udział w sprawie jest obowiązkowy, tj. w sytuacjach określonych w art. 377 § 1 i 3. A zatem, a contrario w sytuacjach, kiedy udział oskarżonego nie jest obowiązkowych np. gdy postępowanie przygotowawcze przybrało postać dochodzenia, wówczas nie można przesłuchać oskarżonego w w/w sposób. Jak dla mnie takie ograniczenie z w/w przepisu nie płynie, zaś zasada prawa do obrony oskarżonego ma prymat nad innymi kwestiami. Dlatego też jeżeli taki wniosek zostanie przez oskarżonego złożony sąd powinien się nad nim pochylić i go uwzględnić. To adwokat może właśnie przyczynić się do sporządzenia takiego wniosku i jego szczegółowego uzasadnienia.   

 Słowa kluczowe: przesłuchanie, adwokat Łódź, adwokat Zgierz, sprawy karne adwokat Łódź, obrona w sprawach karnych, porady prawne Łódź, kancelaria adwokacka Łódź, Zgierz